دل تنگ

دل تنگ

دل تنگ می دانــم ! دیـگـــر بـــرای مـــــن نیــسـتی ! امـــــا …. دلــی کــه تنــگ بــاشـــد ایــــن حـــرفهـــا را نــمــیفهـمــد…

عاشق

عاشـــق کــه شــدی …

دیــگـر تــمام شــــد دورانی کـــه مــیتـرسیـدم کـسی از احـــساســم بـــه تـــو خــبر دار شـــود دیـگــر بــاکی نـــدارم از ایـــن کـــه بــی مـهــابــا دوســـت داشــتنــت را فـــــــــریاد بــزنـم بــرایــم مـهـــم نیـست آدم هـــا چــه میــگویـند عاشــــق نـباشـی احــساســـاتــت را بـه صـــلیب مـیکــشند ! عاشـــق کــه شــدی روحـــت را بــاز خـــواست مــیکـنند ! رســــم زمیـنیــان هــمیـن است تـــــــــو بـه آســمانی بــودنــت ببــخش… […]

دل خستگی

زنــدگــی زیبـــاســـت

زنــدگــی زیبـــاســـت ، زشـتـی هــای آن تــقصیــر مــــاســـت در مــســیرش هــــر چــه نــازیـباســت ، آن تــدبیــر مــاســـت زنــدگــی آب روانــی اســــت ، روان مــی گـــذرد آن چــه تـقدیــر مــــن و تــوســت ، هــمــان مــی گـــذرد

تو معجزه ای

تو معجزه ای

به باران فکر میکنم و گونه هایم خیس می شوند به تو فکر میکنم باران میبارد من جادوگرنیستم اما تو معجزه ای

اسیر سرنوشت

من تو رو انتخابت کردم

کلاغ سیاه زندگیم بودی من عقابت کردم هیچ کس با صدای تو مست نشد من شراب نابت کردم مطمئنم کور بودم روزی که من تو رو انتخابت کردم

شال گردن

شال گردن

تـــــمـــام زنـــاטּ ِ בنــیـــا بـــراے مـــردانـــــے که בوســت בارنــــב شال گردن مـــے بــافــنـــב  … بجــــز مـَـــטּ ! که نشسته ام ایــنــجـــا و بــــراے “ تــــــو “ شـــعــــر میـــبــــافـــــم !!

دلباخته سفر

دلباخته سفر

 حکـــــــــــــــــــــایت من… حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت… دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت… حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد… زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد… گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت… حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه… پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

دلخستگی

دلخستگی

دلتنگی یعنی همین باران های بی امان همین خیابان بلند خیس همین ادم های در انتظار اخرین قطار عصر همین چترهای سیاه روی سر …. دلخستگی هم یعنی همین من که دیگر زیر هیچ بارانی قدم نمیزنم

خط تیره

خط تیره

کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت نوبت به ما که رسید قلم افتاد … دیگر هیچ ننوشت ! خط تیره گذاشت و گفت : تو باش اسیر سرنوشت …

تکست عاشقانه

تکست عاشقانه

تکست عاشقانه ♡ زمستون ♡ به من قولی بده: ↖ســَرد↗نشو عشــ♥ـق من ↙ سَرمایی ست↘ کنارش نیستم تا سرش غُر بزنم لباس ◀گَــرم▶بپوشد ☆ زمستون ☆ اگر↖سـَـرد↗باشی اوسَرما میخورد و قلـ♥ـب من ترک برمیدارد  تمام↙سَرمایت↘ را نزد من بیاور ؛ من میپَذیرم…

خــنجـــر خــیانــت

خــنجـــر خــیانــت

هــــرگـــــاه از شــــدت تـنهـــایــی هوس اعــتمــادی دوبــــاره بــــه ســـــرم مـی زنــد … خــنجـــر خــیانــت را کــه در پــشـتم فـــرو رفــته در مــی آورم … صــیقــلی عــــاشـقـانـه… انــدکی نمــک بـــه رویــش … نـــوازشــش کـــرده و دوبـــاره ســر جــاییش می گـــذارم …!!! از قـــــــول مــــن به آن لــعنــتی بـــگــــــــویید :خــیالـــش تـخــــت ! منــه دیـــوانه هـنـــوز بــه خـنجـــرش هـــم وفــــا دارم ….

غمگیـن و تنهـا

مردانــه کــه دلت بگیـــرد کــدام زن میخواهــد آرامــت کند …؟ مردانــه که بغض کنے چه زنے توانایے آرام کــردنت را دارد …؟ مــرد که باشــے حق ایــن ها را نــدارے … مــرد که باشے حـق ات فقـط در دل نگـهداشتن است …. مــرد که باشے از دور نماے ِ کوهـے را دارے ,  مغـرور و غمگیـن و تنهـا …. مــرد که باشے شـب که دلت بگـیرد   […]